Krajowy Rejestr Logopedów

Regulamin

 

Krajowy Rejestr Logopedów - KRL

 

preambuła

Krajowy Rejestr Logopedów jest prowadzony i udostępniony przez Polski Związek Logopedów jako źródło informacji o logopedach posiadających prawo wykonywania zawodu w Polsce.

Celem Rejestru jest udostępnienie pacjentom, innym logopedom w celach związanych z prowadzoną terapią pacjenta (np. konsultacje), pracodawcom potwierdzonych informacji o zarejestrowanym logopedzie - o jego wykształceniu, specjalizacji zawodowej oraz zatrudnieniu.

Rejestr ani żadne dane w nim zawarte nie mogą być, bez zawarcia stosownej umowy z Polskim Związkiem Logopedów, pobierane, publikowane, sprzedawane, kopiowane w całości ani w części w celach innych niż wymienione wyżej. W razie stwierdzenia faktu, że użytkownik korzysta z Rejestru w sposób lub w zakresie niezgodnym z w/w warunkami, Polski Związek Logopedów zastrzega możliwość niezwłocznego postepowania prawnego.

 

REGULAMIN KRAJOWEGO REJESTRU LOGOPEDÓW

 

Regulamin reguluje zasady i warunki funkcjonowania Krajowego Rejestru Logopedy oraz prawa i obowiązki Użytkowników KRL. Podczas rejestracji logopeda zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i jego akceptacji. Akceptacja Regulaminu oznacza  zobowiązanie się do przestrzegania jego zasad.

 

Definicje:

1.    Administrator KRL – Instytucja nadzorująca pracę Rejestru, zarządzająca kontami zarejestrowanych w KRL logopedów, dbająca o bezpieczeństwo Rejestru i danych w nim zawartych. Administratorem KRL jest Polski Związek Logopedów, który deleguje do pracy wyznaczone przez ZG PZL osoby.

2.    Cookies (ciasteczka) - informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie Użytkownika KRL.

3.    Karta Podmiotu – formularz określający zakres informacji wpisywanych do KRL, stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu.

4.    Konto - miejsce w Rejestrze oznaczone unikalną nazwą (numerem) będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika KRL.

5.    Login - jawny ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do autoryzowanego dostępu do Rejestru, dostępny administratorowi.

6.    Karta weryfikacji – karta opisująca proces sprawdzenia zgodności wpisu do KRL ze stanem faktycznym, stanowiący załącznik nr 2 do regulaminu.

7.    Profil Użytkownika KRL – zestaw informacji nt. zarejestrowanego w KRL logopedy.

8.    Krajowy Rejestr Logopedów (Rejestr, KRL) -rejestr podmiotów: logopedów posiadających prawo wykonywania zawodu. Rejestr jest jawny i prowadzony w formie elektronicznej.

9.        Uprawnienia UżytkownikówKRL – to reguły skojarzone z obiektami, funkcjami znajdującymi się w Rejestrze. Określają obszary Rejestru dostępne dla Użytkownika KRL oraz możliwe do wykonania przez niego działania w Rejestrze.

10.    Użytkownik KRL – logopeda posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który zapoznał się z treścią regulaminu i zaakceptował go, a następnie pomyślnie przeszedł procedurę rejestracyjną i uzyskał uprawnienia w Rejestrze na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

§ 1

Podstawowe zasady korzystania z Rejestru

1.    Rejestracja oraz korzystanie z Rejestru jest dobrowolne.

2.    Rejestracja oraz korzystanie z Rejestru jest bezpłatne dla członków Polskiego Związku Logopedów. Dla logopedów niezrzeszonych opłatę roczną ustala Zarząd Główny PZL.

3.    Przeglądanie profili zamieszczonych w Rejestrze nie wymaga rejestracji.

4.    W trakcie korzystania z Rejestru na sprzęcie komputerowym nie jest instalowane bez wiedzy użytkownika jakiekolwiek oprogramowanie.

5.    W celu prawidłowego korzystania z funkcjonalności Rejestru, niezbędne jest łącznie:

a)   połączenie z siecią Internet;

b)   posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;

c)    korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript i mechanizm cookies;

d)   posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

6.    Administrator KRL wyraźnie zastrzega, iż kategorycznie zabronione jest umieszczanie w Rejestrze jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności:

a)   przyczyniających się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.; Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).

b)   zawierających  informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93);

c)    obrażających osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego; Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93);

d)   obrażających inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego; Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 oraz art. 194 - 196 Kodeksu karnego; Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93);

e)   zawierających wulgaryzmy (Ustawa o języku polskim z dnia 7 października 1999r; Dz. U. z 1999r. Nr 90 poz. 999);

 

§ 2

Konto w Rejestrze

1.    Rejestr umożliwia rejestrację polskich logopedów posiadających prawo do wykonywania zawodu.

2.    Rejestrowane są danezgodnie z Kartą Podmiotu, stanowiącą załącznik nr 1 do regulaminu, m.in.:

a)   imię/imiona, nazwisko

b)   stopień/tytuł naukowy

c)    dane kontaktowe - adres miejsca zamieszkania, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej

d)   dane identyfikacyjne: NIP

e)   posiadane wykształcenie, w tym inne uprawnienia

f)     nr Certyfikatu Zawodowego PZL, inne posiadane Certyfikaty

g)   miejsce pracy, wymiar zatrudnienia

h)   preferencje w terapii logopedycznej

i)     strona www logopedy

j)     prowadzenie terapii prywatnej

3.    Rejestracja w Rejestrze jest dwustopniowa:

a)   wstępnie odbywa się za pomocą formularza rejestracyjnego on-line;

b)   weryfikacja podanych danych odbywa się w kontakcie z administratorem na podstawie przedstawionych oryginałów dokumentów lub poświadczenia ich wiarygodności.

4.    Każdy zarejestrowany Użytkowników ma prawo uzupełniania i zmiany danych w ramach własnego konta w dowolnym czasie, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

§ 3

Zawieszenie konta Użytkownika w  KRL

1.    Użytkownik może w dowolnym czasie zwrócić się do Administratora KRL z wnioskiem o zawieszenie profilu lub konta w Rejestrze.

2.    W przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu, negatywnie wpływają na bezpieczeństwo funkcjonowania Rejestru, w inny sposób szkodzą pozostałymUżytkownikombądź w uzasadnionych przypadkach, o których mowa w §1 ust. 6, Administrator ORL może:

a)   udzielić Użytkownikowi KRL ostrzeżenia drogą elektroniczną,

b)   zawiesić częściowo lub w całości uprawnienia UżytkownikaKRL.

3.    Niezależnie od zawieszenia uprawnień Użytkownik KRL ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania będące podstawą do zawieszenia uprawnień, w szczególności może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą względem Administratora KRL lub pozostałych Użytkowników KRL.

 

§ 4

Prawa i obowiązki Administratora ORL

1.    Rejestr stanowi wyłączną własność Administratora KRL.

2.    Administrator KRL zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego działania Rejestru, z zastrzeżeniem ust 3.

3.    W przypadku pojawienia się awarii lub błędów technicznych Administrator KRL zobowiązuje się do ograniczenia w jak największym stopniu negatywnych skutków powstałych awarii lub problemów technicznych.

4.    Administrator ORL udostępnia Użytkownikom KRL formularz kontaktowy on-line w Rejestrze, a także podaje do ich wiadomości adres e-mail oraz numer telefonu przeznaczone do kontaktów z nim, na które Użytkownicy KRL mogą kierować wszelkie zapytania, sugestie, uwagi i informacje dotyczące funkcjonowania Rejestru.

5.    Ilekroć w treści Regulaminu mowa jest o powiadomieniu, zawiadomieniu lub jakiejkolwiek innej formie kontaktu z Administratorem KRL, oznacza to wysłanie wiadomości za pomocą formularza kontaktowego w Rejestrze na adres e-mail, o których mowa w ustępie poprzedzającym.

6.    Administratorowi KRL przysługuje wgląd we wszystkie informacje umieszczone w Rejestrze.

7.    Administrator KRL nadaje uprawnienia Administratorom Regionalnym KRL po zatwierdzeniu uchwałą Zarządu Głównego PZL.

8.    Logo i nazwa Rejestru są prawnie chronione i stanowią własność Administratora KRL; jakiekolwiek wykorzystanie logo lub nazwy Rejestru bez zgody Administratora KRL, poza przypadkami dozwolonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jest zabronione i spotka się z natychmiastową reakcją Administratora KRL z pociągnięciem naruszającego prawa Administratora KRL do nazwy i logo do odpowiedzialności odszkodowawczej włącznie.

9.    Autorskie prawa majątkowe do graficznych elementów Rejestru i innych treści w nim umieszczonych przez Administratora KRL, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.), a także do wyglądu Rejestru jako całości, przysługują wyłącznie Administratorowi KRL. Jakiekolwiek kopiowanie, powielanie, rozpowszechnienie i dokonywanie opracowań elementów Rejestru, a także jego wyglądu jako całości, stanowiących utwór w rozumieniu ww. ustawy, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora KRL, stanowi naruszenie jego majątkowych praw autorskich i spotka się z natychmiastową reakcją Administratora ORL z pociągnięciem naruszającego autorskie prawa majątkowe do odpowiedzialności odszkodowawczej włącznie.

10.    Administrator KRL nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane w Rejestrze przez UżytkownikówKRL.

11.    Administrator KRL w przypadku powzięcia wiedzy o umieszczeniu w Rejestrze treści o charakterze nieprawdziwym lub bezprawnym niezwłocznie uniemożliwi do nich dostęp.

 

§ 5

Procedura ubiegania się o wpis do Rejestru

1.    O wpis do Rejestru może ubiegać się każdy Podmiot, który spełnia kryteria wpisu do Rejestru określone w Karcie Podmiotu.

2.    O wpis do rejestru Podmiot może ubiegać się w dowolnym terminie.

3.    W celu uzyskania wpisu Podmiot zobowiązany jest wypełnić dostępny w Rejestrze formularz rejestracyjny on-line oraz złożyć w nim oświadczenie o spełnianiu warunków niezbędnych do wpisania do Rejestru w zakresie wymagalnych kryteriów.

4.    Administrator KRL dokonuje weryfikacji wstępnej informacji zawartych w formularzu rejestracyjnym.

5.    Podmiot jest zobowiązany do aktualizacji informacji zawartych przez niego w formularzu rejestracyjnym, tj.:

a.    Jeżeli Podmiot wpisany do Rejestru przestał spełniać którekolwiek z kryteriów warunkujących wpis do Rejestru lub podane dane uległy zmianie, Podmiot wpisany do Rejestru jest zobowiązany do aktualizacji tych danych niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 30 dni od zaistnienia zmiany.

b.    Podmiot jest zobowiązany do aktualizacji złożonego w Karcie Podmiotu oświadczenia w stosunku do kryteriów minimalnych nie rzadziej niż co 12 miesięcy, licząc od dnia wpisu do Rejestru.Brak aktualizacji oświadczenia w ww. terminie w zakresie kryteriów minimalnych skutkuje automatycznym zawieszeniem możliwości rejestrowania przez dany Podmiot usług w rejestrze, zgodnie z §3 ust.2 Regulaminu.

c.    Brak spełniania którekolwiek z kryteriów warunkujących wpis do Rejestru skutkuje zawieszeniem uprawnień Użytkowników KRL w zakresie profilu danego Podmiotu, zgodnie z §3 ust. 2 Regulaminu.

 

§6

Weryfikacja dokonywana przez Administratora KRL

1.    Administrator KRL dokonuje weryfikacji informacji zawartych w formularzu rejestracyjnym on-line.

2.    Weryfikacja wstępna dokonywana jest w terminie nie dłuższym niż 30 dniod dnia rejestracji on-line.

3.    W przypadku wystąpienia dużej liczby zgłoszeń Podmiotów o wpis do Rejestru w tym samym czasie, Administrator KRL zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu dokonania weryfikacji wstępnej, o którym mowa w ust. 2, jednakże nie dłużej niż do 90 dni.

4.    W terminie, o którym mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 3, Podmiot otrzymuje informację od Administratora KRL dotyczącą miejsca i terminu spotkania weryfikacyjnego na podstawie oryginałów dokumentów Podmiotu

5.    Po weryfikacji:

a)   Podmiot zostaje poinformowany drogą elektroniczną o pozytywnym wyniku weryfikacji wstępnej i uzyskaniu wpisu do Rejestru; albo

b)   Podmiot zostaje poinformowany drogą elektroniczną o konieczności dokonania uzupełnień lub/i przedstawienia wyjaśnień w terminie nie dłuższym niż 7 dni od otrzymania powiadomienia w Rejestrze. Po otrzymaniu uzupełnień/przedstawieniu wyjaśnień przez Podmiot, Administrator KRL dokonuje powtórnej weryfikacji wstępnej w terminie nie dłuższym niż 7 dni. W uzasadnionych przypadkach (np. duża liczba formularzy do poprawy) termin ten może ulec wydłużeniu o czym Administrator KRLbędzie informował zainteresowane Podmioty; albo 

c)    Podmiot zostaje poinformowany drogą elektroniczną o odmowie wpisu do Rejestru. Po uzupełnieniu uchybień stanowiących podstawę do wydania decyzji o odmowie wpisu, Podmiot może ponownie ubiegać się o wpis do Rejestru.

6.    Administrator KRL lub inne upoważnione przez niego osoby/instytucje ma prawo do sprawdzenia zgodności wpisu do Rejestru ze stanem faktycznym.

§ 7

Prawa i obowiązki Podmiotu świadczącego usługi rozwojowe w Rejestrze

1.    Podmiot ma prawo korzystać z wszelkich zasobów Rejestru na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.    Podmiot ma możliwość modyfikacji swojego profilu w zakresie aktualizacji i uzupełniania swoich danych.

3.    Informacje przedstawione przez Podmiot są ogólnodostępne.

4.    Podmiot zamieszczający w Rejestrze materiały takie jak zdjęcie, dokument pdf zawierający CV, w momencie ich zamieszczenia w Rejestrze, wyraża zgodę na wgląd w te materiały przez innych UżytkownikówKRL oraz Administratora KRL. W przypadku umieszczenia w Rejestrze materiałów mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2006, Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) Podmiot udziela Administratorowi KRL nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do wykorzystania udostępnionych utworów dla potrzeb Rejestru oraz zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Administratora KRL w przypadku ich wykorzystania, w tym kopiowania w celach związanych z działalnością Rejestru, oraz w przypadku usunięcia z Rejestru.

 

§ 8

Ochrona danych osobowych

Wszystkie prawa i obowiązki Użytkowników KRL dotyczące ochrony danych osobowych zamieszczone są w Polityce Ochrony Danych Osobowych w Krajowym Rejestrze Logopedów stanowiącej załącznik nr 3 do regulaminu.

 

§ 9

Postanowienia końcowe

1.    Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Rejestru. Każdy Użytkownik KRL ma prawo pobrać treść Regulaminu w formacie do wydruku ze strony Rejestru i zapisać go na własnym nośniku.

2.    Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia na stronie internetowej Rejestru.

3.    Administrator KRL zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.

4.    W przypadku zmiany Regulaminu informacja o tym fakcie zostanie przesłana Użytkownikowi KRL na adres mailowy podany do kontaktu w formularzu rejestracyjnym.

5.    Użytkownik KRL ma 14 dni na odrzucenie wprowadzonych zmian.

6.    Odrzucenie zmian w Regulaminie skutkuje zawieszeniem Konta w Rejestrze.

7.    Prawem właściwym dla postanowień niniejszego Regulaminu, jest prawo polskie w tym w szczególności: Kodeks cywilny i Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

8.    Spory związane z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu strony będą starały się rozwiązać polubownie w drodze wzajemnych negocjacji.

9.    W przypadku braku osiągnięcia porozumienia spór będzie podlegał rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Administratora KRL.

10.    Jakiekolwiek rozbieżności pomiędzy tym dokumentem a przepisami prawa rozstrzygać należy na podstawie aktów prawnych. Rozbieżności te nie stanowią podstawy do roszczeń. W przypadku zmian w przepisach prawa mających wpływ na zapisy Regulaminu, jego treść zostanie zaktualizowana.

 

 

Regulamin został zatwierdzony uchwałą P1/4/2017/ZG PZL z dnia 10 marca 2017 roku.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych. w celu nawiązywania kontaktu oraz wysyłania materiałów marketingowych oraz aktualnych ofert sprzedaży.
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych, prawie ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania oraz prawie do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych.

Podziel się z nami opinią Kontakt

Krajowy Rejestr Logopedów 2017
Realizacja:

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.